Regulamin sklepu

Regulamin Sklepu Internetowego

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki dokonywania zakupu towarów w Sklepie Internetowym, który dostępny jest pod adresem https://delikatesy.salamwedliny.pl Sklep prowadzony jest przez: „Salam” Dąbrowski i Wspólnicy Sp. Jawna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Bierutowska 29, 51 - 317 Wrocław wpisaną do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców, nr 0000019096 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, sygnatura akt: WR.VI NS-REJ.KRS/1252/21/685.

2. Zaakceptowanie Regulaminu jest dobrowolne, ale wymagane do utworzenia Konta i złożenia przez Klienta Zamówienia. Złożenie przez Klienta zamówienia w Sklepie Internetowym jest równoznaczne z akceptacją zasad Regulaminu i zobowiązuje Klienta do przestrzegania wszelkich zawartych w Regulaminie zasad.

3. W  rozumieniu przepisów prawa cywilnego, złożone przez Klienta Zamówienie stanowi Ofertę. Dostępność produktów na stronie internetowej Sklepu nie jest równoznaczna z dostępnością tych produktów na magazynie i możliwością wysyłki, dlatego dopiero wysłanie do Klienta wiadomości e-mail z potwierdzeniem zakresu zamówienia możliwego do realizacji stanowi przyjęcie Oferty.

4. Niezbędne wymagania techniczne do korzystania z usług realizowanych za pomocą adresu www.delikatesy.salamwedliny.pl: dostęp do Internetu, konta poczty elektronicznej i numer telefonu komórkowego. By serwis mógł poprawnie funkcjonować, Użytkownik musi mieć aktywne udostępnianie plików cookies.

§1. Definicje

1. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem firmy kurierskiej realizującej dostawę, Towaru określonego w zamówieniu.

3. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

4. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

5. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

6. Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.

7. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie będącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

8. Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta - oznacza osobę fizyczną zawierającą Umowę
sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

10. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.

11. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.

12. Sprzedawca – oznacza "Salam" Dąbrowski i Wspólnicy Sp. Jawna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Bierutowska 29, 51-317 Wrocław wpisaną do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców, nr 0000019096 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział
Gospodarczy KRS, sygnatura akt: WR.VI NS-REJ.KRS/1252/21/685, e-mail: info.delikatesy@salamwedliny.pl, będącego jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.

13. Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep
Internetowy, działające w domenie: delikatesy.salamwedliny.pl.

14. Towar - oznacza produkty  przedstawione przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogące być przedmiotem Umowy sprzedaży.

15. Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

16. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych
w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.
§2. Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego

1. Wszelkie prawa do SklepuInternetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

2. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 66 lub FireFox 60 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.

3. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie strony internetowej sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.

4. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

5. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym przez telefon, konieczne jest posiadanie
przez Klienta aktywnego numeru telefonu oraz aktywnego konta poczty elektronicznej.

6. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

7. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

8. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy, tj. działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści niezwiązanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd, a także naruszających dobra osobiste osób trzecich.§3. Rejestracja

1. Założenie Konta nie jest wymagane do przeglądania zawartości stron internetowych Sklepu.

2. Usługa elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez nieoznaczony czas. Rejestracja jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.

3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym.

4. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

5. Klient ma również możliwość dokonania Rejestracji za pośrednictwem swojego konta użytkownika facebook.com. Założenie Konta Klienta odbywa się poprzez dedykowane przekierowanie ze Sklepu internetowego na stronę internetową facebook.com, gdzie Klient poproszony jest podanie nazwy użytkownika oraz hasła jakie posiada do konta użytkownika w facebook.com. Po dokonaniu autoryzacji na stronie facebook.com, Klient z powrotem jest przekierowany do Sklepu Internetowego, w którym zakładane jest Konto Klienta, z odnośnikiem do konta użytkownika na facebook.com. Nazwa użytkownika do serwisu facebook.com oraz jego hasło nie są rejestrowane i przechowywane przez Sprzedawcę.

6. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenie konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia przez Klienta. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

7. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

8. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

9. Korzystanie z formularza zamówienia rozpoczyna się z momentem kliknięcia przez Kupującego przycisku „Zamawiam i płacę” na stronie internetowej ttps://delikatesy.salamwedliny.pl. Złożenie Zamówienia następuje po dodaniu produktów do koszyka wypełnieniu Formularza zamówienia oraz dokonaniu płatności. W procesie składania Zamówienia należy kierować się informacjami zamieszczonymi na podstronach Sklepu internetowego.

10. Usługa Elektroniczna Formularz zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.§4. Zamówienia

1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów spożywczych, w tym wędlin, za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym https://delikatesy.salamwedliny.pl

2. Asortyment Sklepu internetowego może podlegać aktualizacji, zaś prezentowane na stronach Sklepu internetowego zdjęcia oraz inne formy wizualizacji oraz prezentacji produktów mogą nie oddawać ich rzeczywistej wielkości, koloru, wyglądu. Wizualizacja ukazuje przybliżoną jakość wędlin. Sprzedawca zastrzega, iż z uwagi na proces powstawania, dojrzewania niektórych wędlin – mogą one nieznacznie różnić się. W szczególności salami naturalnie wędzone i suszone podlega naturalnemu procesowi wysychania, masa netto może ulec zmianie. Kolor, kształt i forma szlachetnej pleśni pokrywającej powierzchnię salami nie wpływa negatywnie na jakość i bezpieczeństwo żywności. W celu uzyskania dodatkowych informacji Kupujący, może skontaktować się bezpośrednio ze sprzedawcą.

3. Informacje o artykułach podane w sklepie internetowym, zawierające elementy istotne do zawarcia umowy, takie jak cena, opis, parametry, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art.
71 Kodeksu cywilnego. Umowa pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą zawarta zostaje z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.

4. Klient może składać zamówienia w sklepie internetowym za pośrednictwem strony internetowej sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

5. W Formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Kupującego następujących danych dotyczących Kupującego:

a) imię i nazwisko/nazwa firmy;

b) adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość);

c) adres poczty elektronicznej;

d) numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących umowy sprzedaży;

e) miejsce dostawy;

f) sposób płatności;

g) opcjonalnie:  podanie nazwy firmy oraz numeru NIP;

h) opcjonalnie:  prośba o wystawienie faktury.

6. Klient składający zamówienie za pośrednictwem strony internetowej sklepu, kompletuje zamówienie
wybierając towar, którym jest zainteresowany. Dodanie towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia "DODAJ DO KOSZYKA" pod danym towarem prezentowanym na stronie internetowej sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia, wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności oraz sprawdzeniu zamówienia, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „Zamawiam i płacę”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany towar i dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z umową sprzedaży.

7. Kupujący zobowiązany jest do podania kompletnych i prawidłowych danych wskazanych na formularzu zamówienia. Podanie niekompletnych lub nieprawidłowych danych może skutkować brakiem możliwości realizacji Zamówienia. W przypadku dy podane dane nie są kompletne, Sprzedawca kontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedawca ma prawo do anulowania Zamówienia.

8. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje je do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Kupującemu stosownej wiadomości drogą elektroniczną na adres e-mail podany w trakcie składania zamówienia, która to informacja zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie, o którym powyżej, zostaje zawarta Umowa sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Kupującemu treści zawieranej Umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu internetowego oraz przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail.  Treść Umowy sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym sklepu internetowego.

9. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby prezentowana na stronie internetowej informacja obejmowała produkty dostępne. W sytuacji braku dostępności poszczególnych produktów prezentowanych na stronie sklepu, Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany przez sprzedawcę drogą elektroniczną na podany w zamówieniu adres e-mail. Kupujący podejmie decyzję o dalszej realizacji złożonego przez niego Zamówienia. W przypadku, gdy Zamawiający nie wyrazi zgody na realizację Zamówienia w innym terminie lub na pomniejszenie zamówienia o brakujący produkt, zamówienie zostanie anulowane, a dokonana przez Kupującego wpłata zostanie zwrócona.

10. Sprzedawca mając na uwadze komfort Kupującego, jak również bezpieczeństwo przy realizacji Zamówienia, zapewnia, że wszelkie niedogodności na jakimkolwiek etapie zamówienia – gdyby się takie pojawiły – będą konsultowane z Kupującym i realizowane za porozumieniem Stron.

§5. Płatności

1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym towarze stanowią ceny brutto
i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, a o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia. Sprzedawca zastrzega możliwość dokonania zmiany ceny. Cena wyświetlona na stronie internetowej https://delikatesy.salamwedliny.pl w dniu złożenia zamówienia jest dla Kupującego wiążąca.

2. Płatność za Zamówienia z dostawą a terenie Rzeczypospolitej Polskiej realizowana jest jedynie w formie bezgotówkowej, przy czym Sprzedawca udostępnia Kupującemu następujące sposoby płatności:

a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);

b) karta płatnicza lub przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności przelewy24.pl, obsługiwany przez firmę PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);

3. Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży w terminie 2 dni roboczych.

4. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w §5 ust. 3 Regulaminu, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta na trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

§6. Dostawa

1. Dostawa zamówienia jest możliwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem firmy kurierskiej. Sprzedawca nie zapewnia Kupującemu możliwości osobistego odbioru złożonego zamówienia, ani poszczególnych produktów wchodzących w jej skład.

2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.

3. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie dni roboczych potrzebnych do dostawy i realizacji zamówienia.

4. Koszty dostawy pokrywa Kupujący. Aktualne koszty dostawy oraz sposób ich pokrycia dostępne są na stronie internetowej: https://delikatesy.salamwedliny.pl.

5. Termin dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z §5 ust. 2 Regulaminu. Sprzedawca realizuje wysyłki w zakresie dostaw krajowych w poniedziałki, wtorki, środy i czwartki, zaś Dostawy do Kupujących na terenie Polski odbywają się we wtorki, środy, czwartki i piątki.

6. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.

7. W dniu wysłania towaru do Klienta,  przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

8. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku mechanicznego lub innego uszkodzenia przesyłki, Klient ma prawo żądać od pracownika firmy kurierskiej spisania właściwego protokołu. Kupujący powinien, po spisaniu protokołu szkody, niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie pod numerem telefonu: 71345 81 60, tel. 692 439 485 lub drogą elektroniczną na adres e-mail:info.delikatesy@salamwedliny.pl.

9. Kupujący wyraża zgodę na
wystawianie przez Sprzedawcę paragonów/faktur elektronicznych w formie pliku, w formacie pdf, jpg lub innym umożliwiającym ich odczytanie i archiwizację oraz ich wysyłanie na wskazany przez Kupującego adres poczty elektronicznej podany przy składaniu Zamówienia lub zakładaniu Konta.

10. W przypadku:

a) nieobecności Kupującego pod wskazanym przez niego adresem dostawy, kurier po ustaleniu indywidualnie z Kupującym może także – jeśli jest to możliwe – podjąć próbę dostarczenia paczki
w ten sam dzień w godzinach późniejszych. Nie ma możliwości odbioru paczki z zamówionymi artykułami w inny niż ustalony przy zamówieniu termin lub dzień następny zgodnie z ust. 8 powyżej.

b) niedoręczenia  zamówienia zgodnie z postanowieniami Regulaminu z przyczyn leżących po stronie Kupującego, paczka zwracana jest do
Sprzedającego. Za przyczynę leżącą po stronie Kupującego uznaje się również wskazanie błędnego adresu dostawy w Zamówieniu.

c) gdy dostawa zamówienia nie będzie możliwa z powodu niemożności dojazdu pod wskazany w zamówieniu adres lub niemożliwości dostawy przesyłki na skutek przeszkód, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, takich jak np. złe warunki atmosferyczne, wydarzenie sportowe odbywające się w pobliżu adresu dostawy, zakaz ruchu na drodze dojazdowej do adresu dostawy, obowiązujący w godzinach i dacie realizacji Zamówienia wskazanych przez Kupującego, dostawa odbywać się będzie w trybie przewidzianym regulaminem świadczenia usług firmy kurierskiej realizującej
dostawę, zastrzeżeniem postanowień Regulaminu.

d) gdy nastąpi nieuzasadniona odmowa przyjęcia Paczki lub Produktów objętych Zamówieniem przez Kupującego, a także brak odbioru pod wskazanym przez Kupującego adresem, będzie traktowana
jako naruszenie zasad Regulaminu i skutkować będzie powstaniem obowiązku zapłaty ceny za Zamówienie w przypadku wybrania opcji dostawy „za pobraniem”.

§7. Reklamacje

1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć produkty wolne od wad. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za dostarczenie produktów wadliwych na zasadach przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa.

2. Reklamacje dotyczące niezgodności Produktu z umową należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail: info.delikatesy@salamwedliny.pl. W składanej reklamacji zaleca się:

a) podanie informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady, przesłania zdjęć reklamowanych produktów;

b) wskazanie przewidzianych przepisami prawa roszczeń na wypadek potwierdzenia zasadności zgłoszonej reklamacji;

c) podanie danych kontaktowych składającego reklamację – co ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez sklep internetowy. Zalecenia powyższe mają formę wskazówek;

3. Reklamacje produktów powinny być składane przed upływem terminu przydatności produktów do spożycia.

4. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby ustosunkować się do reklamacji Kupującego będącego Konsumentem niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie okaże się niemożliwe, Sprzedawca poinformuje Kupującego o dodatkowym terminie rozpatrzenia reklamacji.

5. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy do żądań Kupującego będącego Konsumentem w powyższym terminie oznacza, że uznał reklamację za uzasadnioną. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Sprzedawca poinformuje Kupującego pisemnie lub drogą elektroniczną na wskazany przez Kupującego adres e-mail.

6. W przypadku zwrotu środków zostaną one przekazane Kupującemu na wskazany przez niego rachunek bankowy lub w inny sposób ustalony ze Sprzedawcą.

7. Sprzedawca informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

a) http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

b) http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

c) http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;

8. Konsument uprawniony jest również do wystąpienia z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. 2001 nr 4 poz. 25 z późn. zm). Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Komisja Europejska udostępniła również platformę do internetowego rozstrzygania sporów między konsumentami i przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


§8. Odstąpienie od umowy sprzedaży

1. Po złożeniu przez Kupującego prawidłowego Zamówienia, do momentu nadania Zamówienia przez Sprzedawcę do Kupującego, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą w celu ustalenia możliwości anulowania Zamówienia, drogą elektroniczną na adres e-mail: info.delikatesy@salamwedliny.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu:  71 345 81 60, 692 439 485.

2. Anulowanie Zamówienia, o którym mowa powyżej, jest możliwe za zgodnym porozumieniem Sprzedawcy i Kupującego. W przypadku porozumienia Sprzedawcy i Kupującego w zakresie anulowania Zamówienia, które zostało już opłacone przez Kupującego, Kupujący otrzyma od Sprzedawcy zwrot wartości Zamówienia, pomniejszony o koszty zwrotu płatności oraz wartość prowizji platformy płatniczej ( w przypadku zapłaty za pośrednictwem szybkich płatności).

3. Sprzedawca dokonuje zwrotu wartości Zamówienia przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, w terminie 5 dni. Anulowanie Zamówienia zwalnia Sprzedawcę z obowiązku jego realizacji.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

§9. Usługi nieodpłatne

1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:

a) Formularz kontaktowy;

b) Newsletter;

c) Prowadzenie Konta Klienta.

2. Usługi wskazane w §9 ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania
dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

4. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy.

5. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.

6. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym link aktywacyjny, w celu potwierdzenia zapisania się na subskrypcję Newsletter. Z chwilą aktywacji linku przez Klienta zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter. Klient może dodatkowo podczas Rejestracji zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym w celu subskrypcji usługi Newsletter.

7. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacji o nowych produktach lub usługach w ofercie sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.

7. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.

9. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem dezaktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.

10. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach strony internetowej sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.

11. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić Sprzedawcy żądanie usunięcia Konta Klienta, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.

12. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych,
w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy, tj. prowadzenia działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub
wprowadzających w błąd, jak również w przypadku działania przez Klienta na szkodę innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.
§10. Ochrona danych osobowych

1. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.§11. Rozwiązanie umowy (uwaga: nie dotyczy umów sprzedaży)

1. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.

3. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.
§12. Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.

3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

4. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych
sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami
i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z  postanowieniami §11 Regulaminu.

6. Umowy ze Sprzedawcą zawierane są w języku polskim.

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2021.